https://instagram.com/ev.fed/ Evfed
İÇERİKLER
TÜZÜĞÜMÜZ

EVFED

EV VE MUTFAK EŞYALARI FEDERASYONU

ANA TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 

 

MADDE 1- ADI VE MERKEZİ

 

 1. Federasyon’un adı “EV VE MUTFAK EŞYALARI FEDERASYONU”dur. Kısa adı “EVFED”dir.
 2. Federasyon’un merkezi İstanbul’dadır.
 3. Federasyon, yurtiçinde ve yurtdışında uygun gördüğü ülke, il, ilçe ve beldelerde temsilcilik açabilir.
 4. Merkezin adresini değiştirmek, yurt içinde ve dışında temsilcilikler açmak Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

 

MADDE 2- AMACI

 

 1. 1. Federasyon’un amacı; “Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü”nün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel, sektörel ve ulusal potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,

 

 1. 2. Sektörün üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, perakendecisi ile birlikte güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak ve yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak,

 

 1. 3. Sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak;

 

 

 1. 4. Federasyon’un temel ilkesi; Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Üye Dernekler ve mensupları, görev ve sorumluluklarını icra ederken, bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 3- VİZYONU VE MİSYONU

 

 1. 1. Federasyon’un Vizyonu: “Toplumumuzun vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer alarak yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden “Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü”nün, her geçen gün büyüyüp hacminin artmasına; kalite, teknoloji geliştirme ve inovasyonda, yurt içi ve yurt dışında rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmak”tır.

 

 1. 2. Federasyonun Misyonu: “Ev ve mutfak eşyaları sektörünün rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için, sektörün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak”tır.

 

MADDE 4- ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 

 1. 1. Federasyon’a bağlı kuruluşların ve bunlara üye meslek mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda etkinliklerde bulunmak.

 

 1. 2. Federasyon’a bağlı kuruluşların ve üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini takip etmek, desteklemek, görsel ve yazılı iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle, kamuoyu ve üyeleri ile paylaşmak.

 

 1. 3. Bölgesel, sektörel ve ulusal kalkınma vizyonları geliştirerek, uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, sektörü ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna duyurmak, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

 

 1. 4. Sektörü ilgilendiren konularda çıkacak yasa, yönetmelik, tüzük, şartname ve standartlara yönelik öneriler getirerek, yürürlükteki mevzuattaki olası uyumsuzlukların düzeltilmesi için çaba göstermek, bu hususta sektörün görüşlerini savunarak katkıda bulunmak.

 

 1. 5. Sektörün, özel amaçlara ve özel çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak; sektörün mesleki etik ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak; sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak; ulusal veya uluslararası nitelikte hukuka aykırı olarak rekabet koşullarını engelleyici uygulama veya eylemlerin bertaraf edilmesine yönelik önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak.

 

 1. 6. Üye Dernekler ve üyelerinin üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; Üye Derneklere veya sektörel menfaat ve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak.

 

 1. 7. Türkiye’de ve dünyada, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün üst düzeyde lobi görevini yürütmek; sektörü alakadar eden tüm alanlarda, mevcut veya oluşabilecek kuruluşlarda temsili veya fiili görevler üstlenmek; sektörel kurum ve kurulların oluşturulmasına öncülük etmek.

 

 1. 8. Türkiye’de ve dünyada, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün durumunu, faaliyetlerini, kabiliyetlerini, kapasitesini, üretimini, ticaretini, teknolojisini, ilerlemesini izlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını yayın, sirküler, toplantılar ve benzeri yollardan üyelerine, kamuoyuna, sektörel kurum ve kuruluşlara duyurmak.

 

 1. 9. - Sektörü geliştirici her tür konuda Üye Dernek üyelerine ve halka yönelik eğitim çalışmaları yapmak, kamuoyuna yönelik olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalarda bulunmak,

- Sektörün işlem süreçlerinde ortaya çıkan bilimsel ve teknik, genel ve özel problemlerin çözülmesi ve yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin tasarımı ve üretimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

 

amaçlarıyla üniversiteler, kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde, bu konuda yapılan çalışmalara çeşitli şekillerde destek vermek veya bizzat yürütmek,

 

 1. 10. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliklerinde; bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirmek, araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmek, eğitim öğretim faaliyetlerinin çağdaş ölçülere ve ekonomik gereksinmelerle uygun gerçekleştirilmesine destek olmak.

 

 1. 11. Sektörel ve mesleki konularla ilgili kurslar, seminer ve toplantılar, sergi ve fuarlar tertiplemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.

 

 1. 12. Sektörle ilgili ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonları takip ederek, Üye Dernekler ve bunların üyelerinin katılmalarını teşvik ve olanaklar dahilinde temin etmek, üyelerinin ve üye kuruluş mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunmak.

 

 1. 13. Kuruluş amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan her alanda, diğer federasyonlarla, konfederasyonlarla, derneklerle, birliklerle veya benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için müşterek çalışmalar yapmak, bunlara üye olmak, bunlarla platformlar veya konfederasyonlar kurmak.

 

 1. 14. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünü uluslararası alanda temsil etmek amacıyla, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, sektörü tanıtmak, küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlara, uluslararası üst dernek, federasyon, konfederasyon gibi tepe örgütlerine üye olmak, bu kuruluşların yönetim ve çalışma organlarında görev yapmak üzere temsilci ve delegeler tayin etmek, bu kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak.

 

 

 

 

 1. 15. Alt sektörlerin örgütlenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek, örgütlenememiş olanların derneklerini kurabilmelerine, yaşatabilmelerine ve Federasyon’a üye olabilmelerine destek vermek.

 

 1. 16. Üye Derneklerin, kendi alt sektörleri ile ilgili uluslararası üst örgütlere üyeliğini teşvik etmek, sektörel temsil maksadıyla yapılacak etkinlik ve faaliyetlerine destek olmak.

 

 1. 17. Ülke ekonomisine ve üretime katkıda bulunmak üzere, gerekirse Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Nitelikli Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark kurmak, kurulan ve kurulacak olanlara ortak olmak, müteşebbis heyette ve yasal organlarında yer almak, üyelerine sahip çıkarak, sorunlarını çözmek.

 

 1. 18. Ev ve mutfak eşyaları sektörü ile ilgili mesleki yayınlar yapmak, toplantılar ve seminerler düzenlemek.

 

 1. 19. Çalışmalarını duyurmak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

 

 1. 20. Federasyon üyelerinin eğitim ve öğretim, sosyal yardım, sportif faaliyetleri için tesisler kurabilir, işletebilir, zaruri ihtiyaç maddelerini, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sandık kurabilir, Federasyon amaçlarına uygun gelir getirici faaliyetleri yürütecek iktisadi işletmeler açabilir.

 

 1. 21. Ev ve mutfak eşyaları sektörüne eleman yetiştirmek için eğitim veren ve eğitime katkı sağlayan kurum veya kuruluşları maddi yardımda bulunulmasını sağlayabilir, sektörle ilgili eğitim gören başarılı öğrencilere burs verebilir, mesleki ve eğitimsel çalışma yapanlara destek sağlayabilir, sektörün eğitimine yönelik kurum ve merkezler açabilir, bu eğitimin verildiği kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

 

 1. 22. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları, üniversitelerin oluşturduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, kooperatifler, Organize Sanayi Bölgeleri, vakıflar, eğitim kuruluşları ile işbirliği yapabilir. Bu kuruluşların çalışmalarında ve faaliyetlerinde sosyal ortak olarak görev alabilir.

 

 1. 23. Fikri mülkiyet hakları, know–how, franchising gibi ticari ve teknik haklar ile taşınır/taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.

 

 1. 24. Gayrimenkule tasarruf, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

 

 1. 25. Elde edeceği kazancı Federasyon’a gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmak, amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir, Özel İstihdam Büroları açabilir, açılmış olan Özel İstihdam Büroları’na iştirak edebilir.

 

 1. 26. Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler, veri tabanı çalışmaları vb. yapabilir.

 

 1. 27. Gerekli izinler alınmak ve önceden bildirimde bulunmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunup, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir. Nakdi yardımlar ancak banka aracılığı ile yapılabilir.

 

 1. 28. Federasyon amacının gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak edinebilir, bağış ve vasiyet kabul edebilir, ayni hakları kullanabilir, bağış yapabilir, ödünç para alıp-verebilir, üçüncü kişilerle sözleşmeler yapabilir, vekil tayin ve azledebilir, sulh olabilir, davayı kabul ve davadan feragat edebilir.

 

 1. 29. İhtisas gümrüklerinin oluşumunu desteklemeye yönelik çalışmalarda bulunabilir.

 

 1. 30. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, dinlenme ve konaklama tesisleri açabilir; bunları doğrudan veya kiraya vererek işletebilir.

 

 1. 31. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir.

 

 1. 32. Yeni kurulacak olan ve/veya kurulu bulunan konfedarasyonlara veya platformlara üye olabilir, konfederasyonlara bağış yapabilir, ödünç para alıp-verebilir veya üyesi bulunduğu konfedarasyondan veya platformdan ayrılabilir.

 

 1. 33. Federasyon, siyasi amaçlı hiçbir etkinliğe, eyleme veya toplantıya katılamaz ve destek veremez.

 

MADDE 5-   KURUCU DERNEKLER

 

Federasyon aşağıda adları ve merkez adresleri yazılı olan dernekler tarafından kurulmuştur.

 

 1. ZÜCDER-Züccaciyeciler Derneği

Necatibey Cad. Alarko İş Merkezi No.66 K.4 Karaköy-İstanbul

 

 1. TUSİD-Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Lamartin Cad. Gevrek Apt. No.9/3 Taksim-İstanbul

 

 1. PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı, K.5 Ofis No.335 Giyimkent-İstanbul

 

 1. İSTOÇDER-İSTOÇ İşadamları Derneği

İSTOÇ Ticaret Merkezi Binası Mahmutbey-Bağcılar-İstanbul

 

 1. MOBSAD-Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Ertürk Sok. Onat Plaza No.4 K.3 34810 Beykoz-İstanbul

 

 

 

 

 

 

MADDE 6- ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

 1. Üye olmak isteyen dernekler; üyelik için kendi genel kurullarında karar almak ve delegelerini belirlemek suretiyle, Federasyon amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten Üyelik Başvuru Formu’nu doldurup, Federasyon Başkanlığı’na sunarlar ve gerekli ödentileri ödemeyi yazılı olarak taahhüt ederler.

 

 1. Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde derneğin müracaatı ile ilgili kabul veya red kararını verir ve sonuç yazıyla başvuru sahibi derneğe bildirilir.

 

 1. Derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ve yıllık ödentilerin gereken bölümleri kayıt esnasında alınır.

 

 1. Yeni alınacak Üye Dernek, Federasyon Yönetim Kurulu’nda, ancak yapılacak olan ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul’da seçilerek temsil edilebilir.

 

 1. Federasyon’un asıl üyeleri, Federasyon’un kurucu dernekleri ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen derneklerdir.

 

 1. Sektöre maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.

 

MADDE 7- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. 1. Üye Derneklerin Hakları

 

 1. 1.1. Üyeler eşit haklara sahiptir; aralarında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez. Federasyon tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar, görüş ve eleştirilerini Federasyon’un ilgili kurullarına iletebilirler. Her üyenin, Federasyon’un faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

 

 1. 1.2. Her Dernek delegesinin Federasyon Genel Kurulu’nda bir oy hakkı vardır ve bu hak delege tarafından bizzat kullanılır. Delegeler vekil atayamazlar. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

 1. 1.3. Üye Dernekler, gördükleri lüzum üzerine istifa hakkına sahiptirler.

 

 1. 2. Üye Derneklerin Yükümlülükleri

 

 1. 2.1. Üye Dernekler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Ana Tüzüğü’ne ve Federasyon yetkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler.

 

 1. 2.2. Üye Dernekler, mesleki saygınlığın korunması için kendi üyelerinin ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar.

 

 1. 2.3. Üye Dernekler, Federasyon Ana Tüzüğü uyarınca belirlenen giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve katkı paylarını işbu Tüzük’te öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.

 

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Federasyon üyeliğinin sona ermesi, kendiliğinden, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde 3 şekilde gerçekleşir.

 

 1. 1. Kendiliğinden:

 

Üyelik için kanunda veya Ana Tüzük’te aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üye Dernek fesih edilirse, yasal nedenlerle veya mahkeme kararı ile kapatılırsa, karar kesinleşmek kaydıyla, üyeliği kendiliğinden düşer. Federasyon Yönetim Kurulu, üyeliğin kendiliğinden sona ermesini veya düşmesini bir karar alarak belirler.

 

 1. 2. Üyelikten Ayrılma:

 

Üye Dernekler genel kurullarında alınacak Federasyon’dan ayrılma kararlarının, yazılı olarak Federasyon Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, üyelikten çıkmış sayılırlar. Üye Derneğin, Federasyon üyeliğinden çıkmış olması, üyelikte bulunduğu süre içerisinde oluşan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 

 1. 3. Üyelikten Çıkarılma:

 

 1. 3.1. Üyelikten çıkarılma şartları, mevzuatta belirtilen şartlardan ayrıca, Federasyon’a üye olma hakkını yitirme ve Federasyon Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına verilen uyarıya rağmen aykırı davranmaktır.

 

 1. 3.2. Üyelikten çıkarılma şartlarından birinin gerçekleştiği saptanan Üye Dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla Federasyon üyeliğinden çıkartılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir.

 

 1. 3.3. Bir yıla ait ödentisini, o yılın bitiminden sonra 6 ay içinde ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılabilirler.

 

 1. 3.4. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı Federasyon Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

 

 1. 3.5. Üyenin itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını düşürebilir. Ayrılan veya çıkarılan üye, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

 1. 4. Federasyon üyeliğinden kendiliğinden ayrılan, üyelikten çıkarılan veya üyeliği düşen dernekler Federasyon’dan maddi veya manevi hiçbir hak talep edemezler.

 

           

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

 

MADDE 9- ORGANLAR

 

 1. 1. Genel Kurul
 2. 2. Yönetim Kurulu
 3. 3. Denetleme Kurulu
 4. 4. Disiplin Kurulu
 5. 5. Danışma Kurulu

 

MADDE 10- GENEL KURUL

 

 1. 1. Niteliği ve Oluşumu:

 

Genel Kurul, Federasyon’un en yetkili organıdır. Görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez. Her Üye Dernek Genel Kurul’da üye sayılarına bakılmaksızın Dernek başkanları ve dokuz (9) delege olmak üzere on (10)’ar delege ile temsil edilir. Delegelerin Dernek üyesi olmaları zorunludur. Ayrıca her dernek beş (5) yedek delege ismi bildirir. Delegeler, Üye Derneklerin genel kurullarınca yetkilendirilmiş olmalıdırlar.

 

            Genel Kurul Delegeliği sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer:

 

 1. 1.1. Delegesi olduğu Üye Derneğin Federasyon üyeliği sona ermişse,
 2. 1.2. Delegesi olduğu Üye Dernekteki kendi üyeliği sona ermişse,
 3. 1.3. Delege vefat eder veya bu sıfatından kendi isteği ile istifa ederek ayrılmak isterse.

 

Delege sıfatının; 10.1.2. veya 10.1.3. maddelerinde belirtilen şekilde bittiğinin Üye Dernek tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ilgili Delege yerine Federasyon Yönetim Kurulu, o Derneğin ilk yedek Delegesini asil Delege olarak Genel Kurul’a davet eder.

 

 1. 2. Genel Kurul’un Toplanması:

 

 1. 2.1. Olağan Genel Kurul:

 

Genel Kurul, Federasyon üyelerinin gönderecekleri delegelerden oluşur; her 3 (üç) yılda bir Nisan ayı içinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Federasyon merkezinin bulunduğu il merkezinde olağan olarak toplanır.

 

 1. 2.2. Olağanüstü Genel Kurul:

 

Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u en geç 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplantıya çağırır:

 

 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı mevzuata ve Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul talebi üzerine otuz (30) gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmaktan kaçınırsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 3 (üç) üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 1. 3. Toplantıya Çağrı Usulü:

 

 1. 3.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılacak olan delegeleri belirledikten sonra, en az onbeş (15) gün önceden, toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini en az bir gazetede veya Federasyon’un internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle ya da iadeli taahhütlü postayla delege gösteren Üye Derneklere bildirir. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan ikinci toplantının günü, yeri ve saati de belirtilir. İki toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

 

 1. 3.2. Bu ilan metni aynı gün yazı ile Üye Derneklerin Yönetim Kurulu Başkanlıklarına bildirilir ve ödenti borçlarının toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar ödenmesi istenir. Borçlu üyelerin Delegeleri Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar ve oy kullanamazlar.

 

 1. 3.3. Toplantı, çoğunluk sağlanmaması dışında, başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebeplerinde belirtilmek sureti ile Delege ve Üye Derneklere bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 1. 4. Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul, Federasyon Ana Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan Üye Derneklerin Delegelerinin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak, tüzük değişikliği veya Derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu ikinci toplantıya katılan Delege sayısı, Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının (2) katından az olamaz.

 

 1. 5. Toplantının Usulü:

Genel Kurula katılacak olan Delegeler listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantıya girerler. Toplantı, yeter sayı sağlanmışsa, Federasyon Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

 

Başkanlık Divanı, bu Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı, görüşmelerin güvenliğini ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanı’nın önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan delegeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamaz. Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanı’nca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Federasyon’un Yönetim ve Denetim Kurulu ile Federasyon’un diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) Federasyon’un bağlı olduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Ayrıca; Ana Tüzük’te ve Federasyonun ikametgâhında yapılan değişiklikler de, Dernekler Yasasının ilgili maddeleri uyarınca, Federasyon’un merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine gönderilir.

 

 1. 6. Toplantıda Görüşülecek Hususlar:

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantılarda, gündeme geçilmeden önce hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

 

 1. 7. Kararların Alınması ve Oy Hakkı:

Kararlar toplantıya katılan Delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her Delegenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında kararlar açık oyla alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan Delegelerin salt çoğunluğu tarafından, yazılı olarak istenilmesi halinde, herhangi bir hususta gizli oya başvurulması kararlaştırılabilir. Genel Kurul’ca aksine bir karar alınmadıkça, seçimler gizli oy-açık tasnif esasına göre yapılır. Delege, oyunu bizzat kullanır, bir başka delegeye veya üçüncü bir kişiye vekâlet verilerek oy kullandırılamaz. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

 1. 8. Önemli Toplantı ve Karar Yeter Sayıları:

Ana Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı, birinci toplantıda Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan Delegelerin üçte ikisidir (2/3). Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı, Genel Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 1. 9. Genel Kurul Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul, Federasyon’un en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 

 1. 9.1. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile çalışma dönemi için zorunlu diğer yönetim organlarının üyelerini seçmek;

 

 1. 9.2. Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini ibra etmek;

 

 1. 9.3. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak;

 

 1. 9.4. Federasyon Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerini görüşüp karara bağlamak;

 

 1. 9.5. Disiplin Kurulu kararlarını sonuçlandırmak;

 

 1. 9.6. İtiraz halinde Federasyon üyeliğinden çıkarmalar hakkında nihai kararı vermek;

 

 1. 9.7. Federasyon’a taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

 

 1. 9.8. Federasyon’un anonim ortaklara iştiraki, iktisadi işletmeler. Vakıflar, ortaklık, yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar vermek;

 

 1. 9.9. Federasyon’un uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, federasyon, konfederasyon ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek veya bu konuda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek;

 

 1. 9.10. Federasyon’un genel çalışma esaslarını, prensiplerini belirlemek;

 

 1. 9.11. Federasyon’un faaliyetleri ve iç işleyişi bakımından gerekli, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış yönetmeliklerin kabul edilmesi, değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması kararlarını vermek;

 

 1. 9.12. Federasyon’un feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek;

 

 1. 9.13. Konfederasyonlar, platformlar vb. kurma veya kurulmuş olanlara katılma durumunda, bu kararları vermek;

 

 1. 9.14. Federasyon organlarını denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görev almak; gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurmak;

 

 1. 9.15. Yönetim Kurulu üyelerinin doğal gider ve yolluklarını tespit etmek;

 

 1. 9.16. Üyelik ödentilerini ve tahsil yöntem veya zamanlarını belirlemek;

 

 1. 9.17. Katkı paylarını ve tahsil yöntem veya zamanlarını belirlemek veya bu konuda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek;

 

 1. 9.18. Tüzük ve Yönetmelikler ile Federasyon’un diğer organlarına bırakılmamış olan konularda karar vermek;

 

 1. 10. Seçimlerde Uygulanacak Yöntem:

Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları seçimlerinde uygulanacak sistem, uyum içinde çalışacak üyelerin bir araya gelerek ekip olarak aday olduklarını listelerle açıklamaları ve bu listelere oy verilmesi sistemidir. Federasyon’a çalışmaları ile yararlı olacağını düşünen her grup bir liste ile seçime girebilir. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterir. Eksik doldurulan oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçimler açık oy esasına göre yapılır, delegelerin salt çoğunluğunun yazılı talebiyle gizli oya çevrilebilir.

 

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU

 

 1. 1. Yönetim Kurulu’nun Oluşumu:

 

 1. 1.1. Yönetim Kurulu 11 (onbir) asil ve 11 (onbir) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Üye Derneği temsil eden asil Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin sona ermesi halinde, aynı derneğin Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.

 

 1. 1.2. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında alınacak kararla Başkan, 5 (beş) Başkan Yardımcısı, Sayman ve üyeleri belirler.

 

 1. 1.3. Temsilci olduğu üye dernek ile ilişkisi sona eren temsilci üyelerin, Federasyon Yönetim Kurulu üyeliği, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

 

 1. 1.4. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Federasyon Başkanı’dır; seçimli Genel Kurul’dan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında seçilir. Ölüm veya istifa gibi herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu 30 (otuz) gün içerisinde olağanüstü toplanarak seçime kadar Başkanlığa vekâlet edecek üyeyi tayin eder.

 

 1. 1.5. Yönetim Kurulu, en az ayda bir toplanır. Ayrıca tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitliklerde başkanın oyu çift sayılır.

 

 1. 1.6. Özür bildirmeden üst üste 3 (üç) defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan veya 6 (altı) ayda yapılan toplantıların yarıdan 1 (bir) fazlasına katılmayan görevinden istifa etmiş sayılır; durum kendisine bildirilir ve yerine kendi sektöründen gelen Yedek Yönetim Kurulu Üyesi davet edilir.

 

 1. 1.7. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse Başkan, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaz ise, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, 3 (üç) üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 1. 2. Yönetim Kurulu’nda Görev Paylaşımı:

 

 1. 2.1. Başkan: Federasyonu her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu çalışmalarını yönetir, toplantı davetleri yapar, gündemi belirler, alınan kararların uygulanmasını sağlar. Yazışmaları denetler, ayrıca tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve temsilcilik görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

 1. 2.2. Başkan Yardımcısı: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve onun yetkilerini kullanır.

 

 1. 2.3. Sayman: Federasyon’un hesap işlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkin defterlerin düzgün tutulmasını sağlar. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar.

 

 1. 3. Federasyon’u Temsil ve İlzam:

 

 1. 3.1. İdari işlerde: Başkan münferiden, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter müştereken,

 

 1. 3.2. Mali işlerde: Başkan münferiden, Başkan Yardımcısı veya Saymandan biri ile Genel Sekreter müştereken, Federasyon’u temsil ederler.

 

 1. 3.3. İmza Yetkileri: Derecelerine göre imza yetkileri, görev bölümünden sonra düzenlenecek olan imza sirkülerinde belirlenecektir.

 

 1. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyon’un yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara “karşı oy” vermiş ve bu hususu Karar Defteri’ne yazdırarak imzalamış üyeler “karşı oy” verdikleri kararlardan kasıt, kusur ve ihmalleri olmadığı takdirde sorumlu değildir.

 

 1. 5. Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

 

 1. 5.1. Federasyon’u temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

 1. 5.2. Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak; Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve bu Ana Tüzüğün hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak.

 

 1. 5.3. Federasyon’un amaçlarının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için her türlü girişimlerde bulunmak.

 

 1. 5.4. Federasyon’a yapılan üyelik başvurularını ve üyelikten çıkarılma hususlarını görüşerek karara bağlamak.

 

 1. 5.5. Gerekli hallerde, bilumum kurullar ile yurt içi ve yurt dışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek; Federasyon’u buralarda temsil etmek.

 

 1. 5.6. Danışma Kurulu’nu seçmek, görev tanımını yapmak, faydalı ve düzenli bir şekilde çalışmak, önerileri ve dilekleri hakkında karar vermek.

 

 1. 5.7. Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak ve gündemi hazırlamak.

 

 1. 5.8. Yeni çalışma dönemi çalışma programı ve bütçesini hazırlamak; Genel Kurul’un onayından sonra uygulamak. Geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporunu, bilanço ile gelir gider tablosunu hazırlayıp, Genel Kurul’a sunmak.

 

 1. 5.9. Üye Dernekler çalışmalarının Federasyon Ana Tüzüğü ve bütünselliğine uygun olmadığını ve alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.

 

 1. 5.10. Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını toplantıya çağırmak.

 

 1. 5.11. Federasyon’un tutulması zorunlu olan defterleri ile gerekli görülen yardımcı defterlerin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.

 

 1. 5.12. Gerekli gördüğü konularda komiteler, komisyonlar kurmak veya görevli ve danışmanlar atamak.

 

 1. 5.13. Federasyon bütçesine göre tasarruflarda bulunmak; gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak.

 

 1. 5.14. Mesleki uyuşmazlıkların çözümünde hakemlik yapmak.

 

 1. 5.15. Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri Disiplin Kurulu’na vermek; alınan kararları uygulamak.

 

 1. 5.16. Federasyon işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personel işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.

 

 1. 5.17. Federasyon’un amaç ve görevlerinin gerektirdiği ve Genel Kurul’ca verilecek yetki üzerine, taşınmaz mal satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, intikali gereken taşınmazları iktisap etmek ve bu taşınmazlar ile ilgili ipotek kabul, tesis ve fek etmek; irtifak hakkı tesis etmek, Federasyon adına taşınır mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ayni hak tesis etmek, Gerektiğinde tüm bu işlerin yapılması için üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek.

 

 1. 5.18. Federasyon’un amacının gerçekleştirilmesi için Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde iktisadi ve sınai tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

 

 1. 5.19. Federasyon’un amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak.

 

 1. 5.20. Yasalar ve bu Tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya nezareti altında Federasyon çalışanlarına tutturmak veya bu konuda hizmet satın almak.

 

 1. 5.21. Ana Tüzüğün değiştirilmesi ile Yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak.

 

 1. 5.22. Yukarıda sayılanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve Ana Tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararları almak; uygulamada bulunmak ve iç yönetmelikleri hazırlayarak onaylamak ve uygulamak.

 

 1. 5.23. Genel Kurul’un yetki vermesi halinde kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara veya platformlara üye olmak veya ayrılmak.

 

 1. 5.24. Gerektiğinde farklı konularda komiteler kurmak.

 

 1. 5.25. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

 

 1. 5.26. Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

 

 1. 5.27. Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak.

 

 1. 5.28. Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak,

 

 1. 5.29. Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar vb. düzenlemek; bu amaçla yurtiçi ve yurt dışından gerekli görülen kişileri davet etmek, bunlara karşı Federasyonu temsil etmek,

 

 1. 5.30. Konfederasyonlarda Federasyon’u temsil edecek delegeleri/temsilcileri seçmek.

 

 

MADDE 12 – DENETLEME KURULU

 

Federasyon her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Federasyon içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. 1. Denetleme Kurulu’nun Oluşumu:

 

 1. 1.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilir ve 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

 

 1. 1.2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

 1. 1.3. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 (altı) işgünü içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman seçer.

 

 1. 1.4. Denetleme Kurulu en az 12 (oniki) ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir (iki).

 

 1. 1.5. Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez.

 

 1. 2. Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri:

 

 1. 2.1. Federasyon Ana Tüzük’te gösterilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Ana Tüzük’te tespit edilen esas ve usullere göre 12 (oniki) ayı geçmeyen aralıklarda denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

 

 1. 2.2. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir ya da teklifte bulunabilir.

 

 1. 2.3. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

 1. 2.4. Eksik ve usulsüz görülen hesap ve harcamalarda ihmal ve kusurlardan dolayı gelen cezalarda derhal yazılı olarak Yönetim Kurulu’nu uyarır; gereğinde durumu Genel Kurul’a bildirir.

 

 1. 2.5. Denetleme Kurulu, Federasyon’un bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

 1. 3. Denetleme Kurulu’nun Çalışma Şekli:

 

Denetleme Kurulu seçimi takip eden 15 (onbeş) gün içinde toplanır, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçerek görev dağılımını yapar ve yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetleme Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür. Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur. Yedek Üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı 3’ten (üç) aşağı düştüğü takdirde, en geç 60 (altmış) gün içinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Denetim Kurulu seçimi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na gidilir.

 

MADDE 13 – DİSİPLİN KURULU

 

Disiplin Kurulu, Federasyon üyesi kuruluşların en az birinin yönetim kurullarında en az bir dönem görev almış, ev ve mutfak eşyaları sektöründe en az 15 (onbeş) yıl hizmet vermiş, tecrübesi ve saygınlığı ile tanınan Genel Kurul Delegeleri arasından, Yönetim Kurulu’nun görev süresince görev yapmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) Asil ve 3 (üç) Yedek Üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin Disiplin Kurulu Üyesi olmalarında bir engel yoktur.

 

 

 

 1. 1. Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri:

 

 1. 1.1. Yönetim Kurulu ve diğer Kurullar tarafından bildirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak ve bu kararı gereğinin yapılması için yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek,

 

 1. 1.2. İnceleme sonucunda Üye Derneklerle ilgili aşağıdaki kararları vermek:

 

 

 1. 1.3. Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş mesleki tanım ve ticari etik değerlere uyulmaması halinde soruşturma yapmak ve Genel Kurul’a iletmek,

 

 1. 1.4. Disiplin Kurulu karar ve gelen-giden evrak defterini tutmak,

 

 1. 1.5. Kanun ve Ana Tüzük’le kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.

 

 1. 2. Disiplin Kurulu Çalışma Şekli:

 

Disiplin Kurulu, seçimini takip eden 15 (onbeş) gün içinde toplanarak, bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer ve yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Disiplin Kurulu Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır. Disiplin Kurulu, toplantı ve karar yeter sayıları en az 3 (üç)tür. Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasından bir raportör tayin edebilir. Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen durumlar hakkında en geç 60 (altmış) gün içinde son kararını vermek zorundadır. Kararın verilmesinde gecikme olursa bunun nedenlerini Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir. Disiplin Kurulu’na verilen bir Üye Dernek hakkında, savunması alınmadan karar verilemez. Kendisine iadeli taahhütlü gönderilecek yazının alındığı tarihten başlayarak 15 (onbeş) gün içinde savunmasını yapmayan Üye Dernek, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

MADDE 14 – DANIŞMA KURULU

 

Danışma Kurulu, Federasyon amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, Federasyon’un gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve önerileri değerlendirmek, Federasyon’un gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur. Kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

 

 1. 1. Danışma Kurulu’nun Oluşumu, Toplantı ve Karar Nisabı:

 

 1. 1.1. Danışma Kurulu, Federasyon üyesi Derneklerin üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca 3 (üç) yıllık süre için seçilen, ev ve mutfak eşyaları sektöründe ve endüstri ilişkilerinde emeği geçen sanayici ve işadamlarından oluşur.

 

 1. 1.2. Federasyon’un eski Yönetim Kurulu Başkanları ile Federasyon Yönetim Kurul

Yazdır
Tüm hakları saklıdır. © 2015
Reklammania